• Bent u sporter en loopt u steeds tegen dezelfde blessures aan of geraakt u net niet die stap hoger op uw competitieladder?​
  • Lijdt u aan een chronische aandoening of heeft u al jaren dezelfde klachten en lijkt geen enkele therapie u nog te helpen?
  • ​Heeft u soms last van stress, geraakt u niet over uw vermoeidheid heen of vecht u tegen een burn out? ​​​

> ontdek de helende werking van Fasciatherapie <

image-155175-20170509_Fasciafeeling006_©KATSIGN.jpg?1494533460842

Wat is fascia?

Fascia of bindweefsel is het orgaan dat verspreidt ligt over heel ons lichaam, alle onderdelen met elkaar verbindt en zorgt voor de communicatie op celniveau.

Het bevat tevens sensoren die de toestand van ons lichaam doorgeven naar de hersenen. De fascia zorgt voor mobiliteit en stabiliteit in ons lichaam, helpt bij de coördinatie van beweging, zorgt voor een goede doorbloeding en drainage, maar door de link met de hersenen kan de fascia ook ons gedrag, denken en doen beïnvloeden zowel in positieve als in negatieve zin! Hierdoor kan ook pijn en stress onderhouden worden.

Maak een wandeling onder je huid in dit filmpje.

Wat is Fasciatherapie?

"Fasciatherapie is een respectvolle, zachte manuele therapie, die beantwoordt aan de vraag van het lichaam en géén gebruik maakt van manipulaties."​      

Paul Sercu, voorzitter European College of Fasciatherapy (www.fascia.be)

Fasciatherapie bestaat al meer dan 25 jaar, maar is helaas nog niet bekend bij het grote publiek Nochtans combineert de fasciatherapie het beste van drie werelden. Fasciatherapie is gegroeid vanuit de zachte technieken van de osteopathie, maakt gebruikt van oefentherapie zoals in de kinesitherapie en legt daarbovenop de link met “de geest” en werkt dus tevens aan het psycho-emotionele aspect dat een letsel of functionele stoornis in het dagelijks leven met zich meebrengt.

Zo krijgen we drie behandelaspecten:

image-placeholder.png

1. Manuele technieken:

door middel van druk en rek worden spanningen     opgeheven en blokkages vrijgemaakt zowel in botten, spieren als organen.
image-154953-20170509_Fasciafeeling013_©KATSIGN.jpg?1494504455379

2. Bewegingstherapie:

door de aandacht te plaatsen op het lichaam en gebruik te maken van de traagheid in de beweging wordt een correct bewegingspatroon opnieuw ingeslepen in de hersenen zodat terugkomende klachten een halt worden toegeroepen en de patiënt zichzelf tijdig kan corrigeren.

image-149506-workout-1931107_1920.w640.jpg

3. Counseling:

door een gericht vraag- en antwoord”spel” worden gevoelservaringen verwoord, zelfkennis (zonder oordelen) verruimd  en wordt er gezocht naar een mogelijke integratie in het dagelijks leven.


image-149508-water-1246286_1920.jpg


Fasciatherapie…en zoveel meer:

Sportkinesitherapie:

Vanuit de bewegingstherapie, volgens de principes van de Fasciatherapie, werken wij in een gevorderd stadium verder aan alle andere nodige fysieke pijlers (kracht, uithouding, lenigheid, snelheid en coördinatie) om uw specifieke belastbaarheid terug op pijl te brengen.

Core stability, symmetrie en evenwicht zijn eveneens drie belangrijke aspecten om op een gezonde manier te kunnen bewegen en zullen worden geïmplementeerd in de training om herval te voorkomen.


In uitzonderlijke gevallen kan in het genezingsproces van specifieke letsels gebruik worden gemaakt van een aantal fysiotechnieken waaronder elektrotherapie, ultrason, laser, massage, ijs, …

Medical taping:

Bij medical taping wordt gebruik gemaakt van speciale elastische tape die de huid lift en zo het onderhuids bindweefsel (fascia) en de ingebedde pijn- en bewegingsreceptoren positief beïnvloedt en worden bloed- en lymphevaten gestimuleerd in hun werking.

Afhankelijk van de taperichting en de mate van rek worden spieren rechtstreeks aangesproken om te ontspannen of meer aan te spannen en kan ook de beweging van gewrichten in een goede baan worden geleidt. De informatie omtrent de nieuwe toestand van het weefsel wordt doorgeven aan de hersenen waardoor herstel optreedt.

Medical taping is een “passieve” vorm van therapie en wordt daarom slechts als aanvulling gebruikt op andere manuele behandel- en oefenvormen om het effect van de therapie te verlengen in de dagelijks activiteit.

image-154958-20170509_Fasciafeeling032_©KATSIGN.jpg?1494410902337
image-154957-20170509_Fasciafeeling022_©KATSIGN.jpg?1494410913103
image-placeholder.png
image-placeholder.png

Voor wie en wanneer?

Doordat Fasciatherapie een brede invloed heeft op alle grote systemen in het lichaam kan IEDEREEN terecht bij de fasciatherapeut!
Wij bieden u een uiterst persoonlijke behandeling en een aanpak op maat.

“Beter voorkomen dan genezen”

Fasciatherapie is uitermate geschikt als preventieve behandeling, als onderhoudsbehandeling en werkt ondersteunend in combinatie met andere therapieën.
Wij verwijzen u ook eerlijk door wanneer wij vermoeden dat er meer nodig is.

“Acute klachten vragen om een acute aanpak!”

Wacht niet te lang om een therapeut te raadplegen want wanneer een acuut probleem chronisch wordt, wordt ook de kans op een “quick fix” met de dag kleiner!
U kan bij ons terecht zowel met als zonder doorverwijzing van een arts.

Wat anderen zeggen van Fasciafeeling?

“Een week na het verlaten van het ziekenhuis (Totale Knieprothese) zat ik met aanhoudende pijn in mijn lies en bovenbeen die zorgde voor slapeloze nachten. Inneke kwam bij mij als kinesitherapeute, maar stelde een fascia-therapeutische behandeling voor om mij van deze kwelling te verlossen. Na één behandeling was de pijn verdwenen, kon ik eindelijk weer slapen en de aandacht bij de revalidatie van de knie houden.”

Marina L.

“Fasciatherapie is voor mij de best werkende vorm van therapie voor het aanpakken van mijn chronische pijnklachten. Met slechts één consult per maand loop ik veel vrijer door het leven! Daarom raad ik het echt aan voor iedereen met hardnekkige klachten."


Kelly D.Contact

image-154960-20170509_Fasciafeeling038_©KATSIGN.jpg?1494410423169
Inneke Claes
Hoge Kaart 131A
2930 Brasschaat
Tel. 03 283 08 02
Gsm. 0479 83 84 70

Gelieve ons te contacteren voor de tarieven en terugbetalingsmodaliteiten!
Privacyverklaring
Versie 1, datum laatste wijziging 25/05/2018
Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Fascia Feeling hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens daarom verwerken wij deze, met het oog op de veiligheid ervan, met de nodige zorg en aandacht.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Fascia Feeling houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden ingezameld door Inneke Claes (Hoge Kaart 131a – 2930 Brasschaat, 0981.820.671) en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dat hiervoor nodig is.
In deze verklaring legt Fascia Feeling uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Fascia Feeling op het vlak van gegevensverwerking.
Fascia Feeling  verzamelt en verwerkt uw gegevens wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt.
Als u leverancier bent dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van de handelsactiviteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is/kan zijn voor onze activiteiten zoals bijvoorbeeld om beroep te kunnen doen op uw advies of diensten.
Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).
Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 20 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.
Grondslagen voor de verwerking van gegevens
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.
De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.
Delen van gegevens
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.
Uw rechten als patiënt
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperkten. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
Beveiliging
Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat:
  • papieren formulieren met patiëntengegevens worden in een afgesloten kast bewaard;
  • het gebruikte computerprogramma voorziet in voldoende beveiliging zodat dit niet voor iedereen vrij toegankelijk is;
  • wij beschikken over een veilige procedure bij het gebruik van paswoorden.
Wijzigingen
Fascia Feeling behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.